Հոդացավերից ազատվելն այլևս դժվար չէ․․․Պարզ բաղդրատոմս ՍՈՒՊԵՐ ԷՖՖԵԿՏԻՎՈՒԹՅԱՄԲ

Հոդացավերից ազատվելն այլևս դժվար չէ․․․Պարզ բաղդրատոմս ՍՈՒՊԵՐ ԷՖՖԵԿՏԻՎՈՒԹՅԱՄԲ։Ես երկար տար իներ տառ ապումէի սրտի ցա վերով, որոնց պատճառով ստի պված էի քնել կամ պառկել միայն աջ կողքիս վրա։

Ավելի քան տասը տարի ամեն ինչ լավ էր, իսկ հե տո աջ ազդրի հոդի բորբոքումն սկսեց անհ նգստացնել ինձ։ Բարի մարդիկ խոր հուրդ էին տալիս ցավող հոդի տակ «прос»» դնել և քնել, ինչպես նաև պառկել դրա վրա։

Երեխաներն ինձ համար 3 կգ կորեկ գնեցին, ես կարեցի համապատասխան երկարության պարկ, հացահատիկ լցրեցի մեջը, կապե-ցի, տաքացրի տաքացուցիչով ու պառկեցի պարկի վրա։ Առաջին գիշերվանից հետո հո դիս ցա վը դադարեց։

Հիմա ես քնում եմ նրա վրա։ Ցա վն այլևս ինձ չի անհան գստա ցնում։ Յու.Ֆ.Պիտակ, Վիննի ցայի շրջան, թերթ «Բաբուշկա», 2012 թ․ Ինչ է այս հիվանդութ
յունը և ինչու է այն առաջանում:

Արթրոզը կամ ժամանակակից տերմիններով օստե ոարթրիտը հո դերի հիվ անդություն է, որը կապված է աճ առի վաղ մաշվածութ-յան հետ:

Որպես կանոն, այս հի վանդությունը ազդում է ոտքերի հո դերի՝ ծնկների և կոնքերի վրա, սակայն խնդիրներ կարող են ա-ռաջանալ նաև մեր մարմնի այլ հո դերի, օրինակ՝ մատների հետ։ Ինչու է առաջանում արթ րիտը: